බලහරුවේ රුපියල් 10,27,700 කොල්ලයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 103

;Ku,aú,” n,yrej Wiaje,a, m%foaY ksjil msysá fjf<| ie,lg we;=¿ jQ msßila úiska remsh,a 10,27,700la uqo,la fld,a,lEfï isoaêhg wod< iellrejka fofofkla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wod< fjf<| fjf<| ie,g wfma%,a ui 14 jk Èk uqyqK wdjrK lr.;a msßila meñK msys fmkajd ìh .kajd ksjishkaf.a w;a md ne| remsh,a 10,27,700l uqo,la fld,a,ld we;s njhs fmd,sish mjikafka.

ta wkqj ;Ku,aú, fmd,sishg ,o meñKs,a,la u; isÿ l< úu¾Ykfha§ Bg iïnkaO njg ielmsg mqoa.,fhla Bfha^16& iji folhs ;syg muK Wiaje,a, m%foaYfha§ w;a;wvx.=jg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellref.ka isÿ lrk ,o úu¾Ykfha§ wkdjrK .;a f;dr;=re u; ;j;a iellrefjla Bfha^16& iji yhhs ;syg muK y,añ,a,leáh” ;=xlu m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k ;s;fnkjd.

Tyqf.ka isÿ lrk ,o m%Yak lsÍïj,ska fuu fld,a,lEu i|yd fhdod .kq ,enQ h;=re meÈhlao fidhd .ekqKq  nj;a th fmd,sia Ndrhg .ekqKq nj;a fmd,sish mjikjd.

fmd,sia Ndrhg .kakd ,o h;=re meÈh mÍlaId lsÍfï§ h;=re meÈfha ISÜ ljrh hg i`.jd ;sî úfoaY rgl ksIamdÈ;; Ôj w;afndaïnhlao fidhd.ekSug fmd,sishg yelshdj ,eî ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka wjqreÿ 20 iy 24 jhiaj, miqjk weô,smsáh iy y,a,ñ,a,leáh m%foaYfha mÈxÑlrejka njhs fmd,sish mjikafka.

iellrejka wo^17& je,a,jdrh ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

;j;a; iellrejka lsysmfofkla w;awvx.=jg .ekSug kshñ; w;r ;Ku,aú, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...