නීති විරෝධී දැල් භාවිතායෙන් මාළු ඇල්ලූ හතර දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 106

kS;s úfrdaê oe,a Ndú;d lrñka ëjr lghq;=j, ksr;jQ mqoa.,hska isõ fofkla ^04& kdúl yuqodj úiska Bfhaa ^16& Èk fldls,dhs m%foaYhg Tífnka jQ uqyqfoa isÿ lrk ,o uqr ixpdrhla w;r;=r kdúl yuqod Ndrhg f.k ;sfnkjd.

ta wkqj kef.kysr kdúl úOdkfha kdúlhska msßila úiska kS;s úfrdaë oe,a Ndú;d lrñka uiqka w,a,ñka isá mqoa.,hska isõ fofkla ^04& kdúl yuqod Ndrhg .ekSug lghq;= lrk ,È.

Bg wu;rj äx.s hd;%djla ^01& iy ;ykï oe,la ^01&” msg; oyk hka;%hla ^01& iy ;j;a ëjr WmlrK lsysmhla kdúl yuqod Ndrhg  .ekqKq njhs kdúl yuqodj mjikafka.

tu mqoa.,hska wjqreÿ 25 ;a 38 ;a w;r jhfia miqjk fldls,dhs iy mq;a;,u hk m%foaYhkays mÈxÑlrejka njg ;yjqre lrf.k ;sfnkjd.

kdúl yuqod Ndrhg .kakd ,o tu mqoa.,hka” äx.s hd;%dj” msg; oyk hka;%h” ;ykï oe, iy wfkl=;a ëjr wdïmkak bÈß mÍlaIK lghq;= i|yd mq,auqfâ fmd,Sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...