ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ලක්ෂ 21 ඉක්මවයි

0 102

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj ,laI 21 blaujd we;s nj úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd.

ta wkqj wo^17& oyj,a 12.30 muK jk  úg f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hska 21,84,566 fofkla jd¾;d jkjd.

ñka mqoa.,hka 5,53,046 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 1,46,897 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hskaf.ka fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk uq¿ ixLHdj 14,84,623la jk w;r bka 56,599 fofkla widOH ;;a;ajfhka miqjk njhs jd¾;d jkafka.

fï jk úg jeäu urK ixLHdj iy jeäu wdidÈ;hska ixLHdj jd¾;d jkafka wfußldfjks.

wfußldfjka wdidÈ;hska 6,78,210 fofkl= jd¾;d jk w;r urKhg m;ajQjkaf.a ixLHdj 34,641ls.

tfiau wfußldfõ mqoa.,hka 57,844 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ wfußldfjka jd¾;d jQ urK ixLHdj 2,174la.

iamd[a[fhka wdidÈ;hska 1,84,948la jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 74,797 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 19,315 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

b;d,sfhka urK 22,170la jd¾;d jkafka f,dj fldfrdakd wdidokh fya;=fjka isÿ jQ jeäu urK ixLHdj f,iska jd¾;d fjñks.

wdidÈ;hska 16,8941la jd¾;d jk b;d,sfha bka iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 40164la.

m%xYfhka wdidÈ;hska 1,65,027 fofkla jd¾;d jk w;r bka iqjh ,enQ ixLHdj 32,812la jk w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 17,920la.

c¾uksfhka wdidÈ;hska 1,37,698 fofkla jd¾;d jk w;r bka fï jk úg 77,944 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka c¾uksfha urKhg m;ajQ ixLHdj 4,052la.

tlai;a rdcOdksfhka fldfrdakd wdidokfhka isÿ jQ urK 13729la jd¾;d jk w;r jd¾;d jk uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1,03,093la.

Ökfhka fldfrdakd wdidÈ;hska 82,692la jd¾;d jk w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 4,632la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bkaÈhdfjkao fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 13495 fofkla jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 1,777 fofkla iqjh ,nd we;s w;r isÿj we;s urK ixLHdj 448la.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...