කොරෝනා ආසාදිත තවත් දෙදෙනෙක් සුවය ලබයි

0 124

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ YS% ,xldfjka fldfrdakd wdidÈ; kj frda.Ska jd¾;d fkdjk nj fi!LH wud;HxYH mjikjd.

ta wkqj YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 238la jk w;r bka fï jk úg mqoa.,hka 70 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj wo^17& Èkfha ;j;a wdidÈ;hska fofofkla iqjh ,nd frday,ska neyerj f.dia we;s njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska 161 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furg§ urKhg m;ajQ ixLHdj y;la.

tfiau fldfrdakd frda. ,laI iys; njg ielh u; mqoa.,hka 148 fofkla fï jk úg;a ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska Èjhsfka frday,a y;lr m%;sldr ,nñka isákjd.

ta wkqj wxf.dv cd;sl fndajk frda. úoHd;kfha frda.Ska 83 fofklao je,slkao uQ,sl frdayf,a frda.Ska 41 fofklao fkajdislj m%;sldr ,nkjd.

tfiau kef.kysr fld<U uQ,sl frday, fyj;a uq,af,aßhdj uQ,sl frdayf,a m%;sldr ,nk frda.Ska ixLHdj 22la.

;j;a fldfrdakd wdidÈ;hska 15 fofkla brKú, frdayf,a m%;sldr ,nñka isákjd.

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ iqjh ,enQ frda.Ska ixLHdj 5la jk w;r bka tla wfhla wxf.dv cd;sl fndajk frda. úoHd;kfhkao wfkla isõ fokd uq,af,aßh uQ,sl frdayf,kao m%;sldr ,nd iqjh ,nd ;sfnkjd.

tfiau fï jk úg fld<U Èia;s%lalfhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a iïmQ¾K ixLHdj 49la.

l¿;r Èia;s%lalfhka 45lao mq;;a;,u Èia;s%lalfhka 35lao .ïmy Èia;s;%lalfhka 28lao hdmkh Èia;s;%lalfhka 16lao jd¾;d jkjd.

uykqjr Èia;s%lalfhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 7la jk jk w;r wdidÈ;hska mia fofkla r;akmqr Èia;s%lalfhka jd¾;d jkjd.

l=reKE.,” ud;r” l,auqfKa iy lE.,a, Èia;s%lalj,ska wdidÈ;hska fofokd ne.ska jd¾;d jk w;r .d,a,” uvl,mqj”  nÿ,a, iy jjqkshdj Èia;s%lalj,ska jd¾;d jkafka tla fldfrdakd wdidÈ;hd ne.sks.

fï w;r fiiq Èia;s%lalj,ska fï jk úg lsisÿ fldfrdakd wdidÈ;hl= jd¾;d ù fkdue;s njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

tfiau ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska wdidÈ;hska 38la jd¾;d jk w;r úfoaYslhka ;sfofklao jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...