නීති විරෝධී මත්පැන් සහ මදනමෝදක සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

0 102

n;a;=¨‍Th” fld;a;ka;sjq m%foaYfha kdúl yuqodj isÿ l, fidaÈis fufyhqul§ kS;s úfrdaë u;ameka iy uok fudaol iu. mqoa.,fhl= ish Ndrhg f.k ;sfnkjd.

jhU kdúl úOdkhg wkqhqla; kdúl mqoa.,hska msßila úiska n;a;=¨‍Th” fld;a;ka;sjq m%foaYfha isÿ l, fidaÈis fufyhqul§ ieliys; ksjila mÍla‍Id lr tu ksjfia isá mqoa.,fhl= i;=j ;sî kS;s úfrdaë u;ameka ,Sgr folla ^02& iy uok fudaol .=,s 37 m%udKhla fidhd .ekSug iu;a ;sfnkjd.

fuys§ wod, iellre iy tu u;aøjH f;d.h kdúl yuqod Ndrhg f.k ;sfnkjd.

fuf,i w;awvx.=jg .kakd ,o mqoa.,hd jhi wjqreÿ 44la jk tu m%foaYfhau mÈxÑ wfhls.

wod, iellre iy u;aøjH iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk lghq;= i|yd Wvmamqj fmd,Sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...