මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 244ක් දක්වා ඉහළට

0 137

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 244la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka fï jk úg mqoa.,hka 77 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska neyerj f.dia we;s njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

tfiau y;a fofkla muK urKhg m;aj ;sfnkjd.

ta wkqj ;j;a wdidÈ;hska 160 fofkl= muK frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

fï w;r fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; mqoa.,hka 148 fofkla Èjhsk mqrd frday,a lsysmhl ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

fï w;r f,dj  mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 22,50,751la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka fï jk úg mqoa.,hka 5,71,145 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ñhf.dia we;s ixLHdj 1,54,261la jkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...