බස්නාහිර පළාතේ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 27 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

0 86

ñka fmr ksfõokh lr ;snQ tla tla Èia;s%lalj, we¢ß kS;sh mkjk fõ,dj iy bj;a lrk fõ,djka ixfYdaOkh lr we;s nj ckdêm;s udOH wxYh ksfõokhla ksl=;a lrñk mjikjd.

ckdêm;s udOH wxYh úiska ksl=;a l< tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka fld<U” .ïmy” l¿;r iy mq;a;,u hk Èia;s%lalj, oekg ls%hd;aul we¢ß kS;sh t<efUk wfma%,a 27 jeks i÷od w¨hu my olajd §¾> lr we;s njhs.

ta wkqj fld<U” .ïmy” l¿;r iy mq;a;,u Èia;s%lalj,g msúiSu iy bka msgùu ish¨ fokdg iïmQ¾Kfhkau ;ykï lr ;sfnkjd.

tfiau fiiq Èia;s%lalj, we¢ß kS;sh wfma%,a 24 isl=rdod olajd ls%hd;aul jkafka rd;S% 8’00 isg miqod w¨hu 5.00 olajd ld,fha§hs.

flfia fj;;a 24 jk isl=rdod rd;S% 8.00g fuu Èia;s%lalj, h<s ls%hd;aul we¢ß kS;sh wfma%,a 27 i÷od Wfoa 5.00 olajd n,d;aulj mj;sk njhs tu ksfõokfha oelafjkafka.

ta wkqj i;s wka;fha§ tkï wfma%,a ui 25 iy 26 hk fooÈk ;=< fuu Èia;s%lalj, we¢ß kS;sh ls%hd;aul flfrkjd.

tfiau we¢ß kS;sh ls%hd;aul ld,fha§ w;HjYH fiajd mj;ajdf.k hdu iy lDIsld¾ñl lghq;= wdÈh iïnkaOfhka l,ska m%ldYhg m;a l< fldkafoais yd Wmfoia fkdfjkia j mj;sk njo tu ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka.

wod, ksfõokh my;ska oelafõ....

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...