මහ මැතිවරණය පුනි 20 – ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

0 145

2020 md¾,sfïka;= ue;sjrKh cqks ui 20 jeks Èk meje;aùug wod< .eiÜ ksfõokh ksl=;a lr ;sfnkjd.

ue;sjrK fldñika iNdj wo^20& /ia jQ wjia:dfõ§ ;SrKh lr we;af;a uy ue;sjrKh t<efUk cqks ui 20 jeks Èk meje;aùughs.

ta wkqj rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd isáfha wo rd;s%fhau Bg wod< .eiÜ m;%h uqøKh lsÍug rcfha uqøKd,h fj; hjd we;s nj ue;sjrK fldñika iNd udOH wxYh ksfõokh lrk njhs.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 4

You might also like
Comments
Loading...