ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 304ක් වෙයි

0 106

Y%S ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 304la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh mjikafka wo^20& Èkfha§ muKla fldfrdakd wdidÈ;hska 33 fofkla jd¾;d jQ njhs.

ta wkqj fï jk úg uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hka ixLHdj 304la jk w;r bka wdidÈ;hska 199 fofkla fï jk úg frday,j, m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh ù iQjh ,enQjkaf.a ixLHdjo 98la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokfhka YS% ,xldfõ§ urKhg m;ajQ ixLHdj 7la.

fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka fldfrdakd frda. ,laI iys; njg ielh u; mqoa.,hka 122 fofkla Èjhsk mqrd frday,aj, ffjoH wëCIKh hgf;a miqjk njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...