ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 330 දක්වා ඉහළට

0 105

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 330la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj fï jk úg wdidÈ;hska 218 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nk w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 105la.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka fï jk úg YS% ,xldfjka urK y;la jd¾;d jkjd.

Bfha Èkfha§o fldfrdakd wdidÈ;hska 20 fofkla ;yjqre lr .kq ,enqKq njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

fï w;r fldfrdakd frda. ,laI iys; njg ielh u; mqoa.,hka 148 fofkla Èjhsk mqrd frday,aj, fkajdislj ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...