ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 2.6 ඉක්මවයි

0 100

f,dj mqrd fldfrdakd ffjrih wdidÈ;hskaf.a ixLHd 26,21,436la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hka 7,14,319 fofkla iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 1,82,989la.

jeäu frda.Ska ixLHdj fukau jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafkao wfußldfjks.

wdidÈ;hska 8,37,719la wfußldfjka jd¾;d jk w;r fï jk úg fldfrdakd wdidokh ksid urKhg m;ajQjkaf.a ixLHdj 46,771la jkjd.

iamd[a[fhka wdidÈ;hska 2,08,389 fofkla jd¾;d jk w;r urKhg m;ajQjkaf.a ixLHdj 21,717la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...