දඩයම්කරුවන්ගේ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් වනජීවි නිලධාරියෙක් මරුට

0 116

ovhïlrejka msßila úiska lrk ,o fjä ;eîula fya;=fjka b`.skshd., jkÔú ld¾hd,fha ks,Odßfhla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ Bfha^22& rd;S% oU.,a, fmd,sia n,m%foaYfha .,aTh cd;sl jfkdaoHdkfha jeg,Sï lghq;= i|yd msgj f.dia isá b`.skshd., jkÔú ld¾hd,fha ks,OdÍka lKavdhulg ovhïlrejka msßila fjä ;nd we;s njhs.

tf,i ovhïlrejka t,a, lrk ,o fjä m%ydrfhka tla jkÔú ks,Odßfhl= ñhf.dia we;s njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

fuf,i urKhg m;a jkÔú ks,Odßjrhd b`.sKshd., jkÔú ld¾hd,hg wkqnoaOj rdcldßfha fh§ isá ks,Odßfhla jk w;r Tyq 25 jk úfha miq jQ njhs fmd,sish mjikafka.

uD; foayh fmd,sia wdrlaIdj hgf;a tu ia:dkfhau ;nd we;s nj;a uQ,sl ufyaia;%d;a mÍlaIKh wo isÿ lsÍug kshñ; nj;a fmd,sish mjikjd.

isoaêhg iïnkaO iellrejka y;r fofkla iy fjä ;eîug Wmfhda.S lr .;a fndar 12 j¾.fha .sks wúhlao iu.ska fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

isoaêh iïnkaOfhka oU.,a, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...