පැදිය පාලනය කර ගත නොහැකිවූ යතුරු පැදිකරු මරුට

0 113

ls,sfkdÉÑh jÜglÉÑh ud¾.fha f.daúkao ykaÈh m%foaYfha§ jQ wk;=rlska nrm;, ;=jd, ,enQ h;=re meÈlrefjla ñhf.dia ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ f.daúkao ykaÈh m%foaYfha§ jÜglÉÑh foig Odjkh jQ h;=re meÈhla meÈlreg md,kh lr .; fkdyelsj ud¾.fhka bj;g mek fmr<S wk;=rla isÿj we;s njhs.

wk;=frka nrm;, ;=j,d ,enQ meÈlre ls,sfkdÉÑh frday,g we;=<;a lsÍfï§ ñhf.dia we;s njhs fmd,sih mjikafka.

wk;=ßka urKhg m;aj we;af;a jhi wjqreÿ 45la jQ ls,sfkdÉÑh ;srefjhshdre m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

wk;=r iïnkaOfhka ls,sfkdÉÑh fmd,sish  jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...