පහරදීමකින් කාන්තාවක් මරුට

0 101

myr§ula fya;=fjka ldka;djla ñhhdfï mqj;la ó.yj;a; fmd,sia n,m%foaYfhka jd¾;d jkjd.

fmd,sish mejiqfõ Bfha^22& miajre folg muK fmd,sishg ,o meñKs,a,la u; isÿ l< úu¾Ykhl§ myr§ula fya;=fjka ishU,dfma” Èlaj, mdr” wxl 270$3 ,smskfha mÈxÑj isá ldka;djla ñhf.dia we;s njhs.

fuf,i urKhg m;aj we;af;a jhi wjqreÿ 50la muK jQ tu m%foaYfhau mÈxÑldßhls.

uD;foayh iïnkaOfhka uQ,sl ufyaia;%d;a mÍlaIKh isÿlr rd.u frday,a uD; YÍrd.drh fj; uD; foayh /f.k f.dia ;sfnkjd.

mYapd;a urK mÍlaIKh wo^23& isÿ lsÍug kshñ; w;r ó.yj;a; fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrkq ,nkjd.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...