පොළොන්නරුවේ ගම් 12ක් හුදකලා කෙරේ

0 103

fmdf<dkakrej Èia;s%lalfha ,xldmqr m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha .ïudk 12la yqol,d lr ;sfnkjd.

ta ,xldmqr m%dfoaYsh f,alï n,m%foaYfhka fldfrdakd ffjrih wdidÈ;hl= ;yjqre lr .ekSu;a iu.hs.

Tyq iu. iDcq in|;d meje;ajQ mjq,a 11l mqoa.,hka 43 fofkl= mksÉpkal¾ka iy ñhkal=,u ksfrdaOdhk uOHia:dkj,g fhduqlr we;s njhs wdrlaIl wxYh lshd isáfha.

fmdf<dkakrej fldfrdakd wdidê;hd iu.ska je,sir kdjls  yuqod l|jqf¾§ in|;d meje;ajQ fin¿ka y÷kd.ekSugo lghq;= fhdod we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...