කොටිකාවත්තේ ගෙවල් 11ක් ස්වයං නිරෝධායනයට

0 113

fldáldj;a; uynq;a.uqj m%foaYfhka fldfrdakd wdidÈ;hl= y÷kd .ekSu;a iu. tu m%foaYfha ksjdi 11la iajhx ksfrdaOdhkhg ,la lr ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjirh wdidÈ; njg ;yjqre lr .ekqKq mqoa.,hdf.a mjqf,a idudðlhka isõ fokd uq,;sõ ksfrdaOdhk uOHia:dkhg fhduq lr we;s njhs fi!LH mÍlaIljreka mjikafka.

tfiau tu ksji wdikakfha msysá ;j;a ksjdi 11la iajhx ksfrdaOdhkhg ,lalsÍug uyck fi!LH mÍlaIljreka lghq;= lr ;sfnkjd.

fuf,i fldáldj;a; m%foaYfhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hd fldfi,aj;a;” nKavdrkdhl udj; m%foaYhg f.dia kej; meñKs wfhl= njghs y÷kdf.k ;sfnkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...