වැලිසර නාවික කඳවුරේ 29කට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි – මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 368 දක්වා ඉහළට

0 114

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 368la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ fin¨ka 29 fofkl=g fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s nj Bfha^23& ;yjqre ùu;a iu.ska.

ta wkqj fï jk úg wdidÈ;hska 254 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nk w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 107la.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka fï jk úg YS% ,xldfjka urK y;la jd¾;d jkjd.

wo Èkfha§ fldfrdakd wdidÈ;hska 38 fofkla ;yjqre lr .kq ,enqKq njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

th YS% ,xldfõ fuf;la tla Èkla ;=< jd¾;d jQ jeäu fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj f,ig jd¾;d .; jkjd.

fï w;r fldfrdakd frda. ,laI iys; njg ielh u; mqoa.,hka 173 fofkla Èjhsk mqrd frday,aj, fkajdislj ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

 

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...