නාවික සෙබළුන් 29 කට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

0 120

je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ kdúl fin¿ka 29 fofkl=g fldfrdakd wdidokh ù we;s njg fï jk úg ;yjqre ù we;ehs hqo yuqodm;s fïc¾ ckrd,a Yfõkaø is,ajd uy;d mjihs.

úfYaI ksfõokhla lrñka yuqodm;sjrhd fï nj i|yka lrhs.

Y%S ,xld kdúl yuqodjg wh;a kdúl finf<la ksjdvq f.dia isáh § yÈis frda.S ;;a;ajhla u; je,slkao frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej Bfha^22& Èkfha § fldfrdakd wdidÈ;fhla njg ;yjqre ù ;snq‚.

ta wkqj tu fin<d ‍fiajh l< je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ Ng ksjdih jydu ksfrdaOdhkhg ,la lr ;sfí.

m<uq fldfrdakd wdidÈ; kdúl fin<d isá Ng ksjdifha ish¨‍ kdúl fin¿ka PCR mÍlaIK i|yd fhduq lrkq ,enq njo hqo yuqodm;sjrhd mjihs.

tu m%;sM, wkqj fï jk úg ,enq we;s w;r ta wkqj m<uq fldfrdakd wdidÈ; kdúl fin<d we;=¿ kdúl yuqod fin¿ka 30 lg fï jk úg fldfrdakd wdidokh ù ;sfí.

tu Ng ksjdifha isá wfkl=;a kdúl fin¿ka yd m<uq wdidÈ; keúhd fiajh l< wfkl=;a ld¾hd,j, isá kdúlhska ish¨‍ fokd fuf,i PCR mÍlaIKhg fhduq lr we;s njo yuqodm;sjrhd mjihs.

m<uq wdidÈ; kdúl fin<d isá kdúl Ng ksjdifha finf<l=f.ka ffjrih wdidokh ù we;s nj;a, tu Nghd we;=¿ wfkl=;a ks,OdÍka miq.sh Èkj, §  iqÿje,a, m%foaYfha u;aøjHj,g weíneys jq msßi ksfrdaOdhkhg ,la lsÍfï § fuu kdúlhskag ffjrih wdidokh ú we;ehs ;yjqre ù we;ehs o hqo yuqodm;sjrhd lshd isáfhah.

Source : Adaderana.lk

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...