වැලිසර නාවික’ හමුදා කඳවුර හුදකලා කෙරේ

0 122

fldfrdakd ffjirh wdidokh jQ kdúl Nghska 30 fofkla y÷kd .ekSu;a iu.ska je,sir kdúl yuqod l|jqr yqol,d lr ;sfnkjd.

hqo yuqodm;s fïc¾ fckrd,a Yfõkaø is,ajd uy;d Bfha^23& rd;S% ;yjqre lr isáfha kdúl yuqod l|jqf¾ fin¨ka 29 fofkl=g fldfrdakd ffjrih wdidokh ú we;s njhs.

tu fya;=j ksidfjka je,sir kdúl yuqod l|jqr fuf,i yqol,d lsÍug mshjr f.k ;sfnkjd.

ta wkqj je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ ish¨u kdúl Nghka ksfrdaOdkhg ,la lr we;s w;r ksjdvq f.dia isák kdúl Nghka o jydu f.kajdf.k PCR mßlaIKhka i|yd fhduq lsÍug lghq;q fhdod ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...