තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ගැනමැතිවරණ කොමිසමෙන් සහතික කිරීමේ නිලධාරීන්ට ඉල්ලීමක්

0 115

;eme,a Pkao whÿïm;a t<efUk 28 jeksod miajre y;rg muK fmr Èia;s%la f,alï ld¾hd, fj; ,ndfok f,i ue;sjrK fldñika iNdj iy;sl lsÍfï ks,OdÍkaf.ka b,a,d isákjd.

ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYms%h uy;d fï nj lshd isáfha Bfha^23& miajrefõ ksfõokhla ksl=;a lrñka.

tfiau tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka ;eme,am;sjrhd fj; ,eî we;s ;eme,a Pkao whÿïm;a t<efUk 27 jeksod jk úg Èia;s%la f,alï ld¾hd, fj; ,nd§ug ;eme,am;sjrhd mshjr .kq we;s njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...