දඹුල්ලේ පුද්ගල ඝාතනයක්

0 92

oUq,a, me,afjfyr m%foaYfha § mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ oUq,a,” me,afjfyr” iqyo udj; m%foaYfha§ mjq,a wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka fuu >d;kh isÿj we;s njhs.

îu;ska isá mqoa.,hl= úiska Tyqf.a ìß|g ìß|f.a ujg iy wi,ajeis mqoa.,hl=g le;a;lska iy Woe,a,lska myr§fuka fya;=fjka ;=jd, ,nd isáh§ oUq,a, frday,g we;=<;a flreKq njhs fmd,sish mjikafka.

flfia fj;;a frday,a .; lsÍfuka miqj ìß|f.a uj ñhf.dia ;sfnkjd.

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a oUq,a, me,afjfyr je,sfyak m%foaYfha mÈxÑ 61 yeúßÈ ldka;djls.

>d;kh iïnkaOfhka iellre w;awvx.=jg f.k we;s w;r iellre wo^24& oUq,a, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

>d;kh iïnkaOfhka oUq,a, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...