පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ පොලේ PCR පරීක්ෂාවට ලක්වූ කිසිවෙකුත් කොරෝනා නෑ

0 89

mE,shf.dv uOHu u;aiH fjf<| fmdf,a fiajlhka i|yd isÿ flreKq PCR mÍlaIKhg wkqj lsisfjl=g;a fldfrdakd ffjrih wdidokh ù fkdue;s nj ;yjqrej we;s nj fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha u;aiH fj<| ixlS¾Kfha fjf<÷ka iy fiajlhska we;=¿ mqoa.,hka 529 fofkl= PCR mÍlaIKh i|yd fhduq flreKq njhs.

mE,shf.dv uOHu u;aiH fjf<| fmdf<ka ud¿ ,nd.;a ms<shkao, m%foaYfha ud¿ fjf<kafol= yg fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg ;yjqre ùu;a iu. uOHu u;aiH fj<| ief,a 529 fofkl= PCR mÍlaIKh i|yd fhduq flreKq.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...