එක්දිනකදී වැඩිම PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ඊයේ සිදු කරයි

0 111

tla Èkla ;=< furg isÿ l< jeäu PCR mÍlaIK ixLHdj Bfha ^23& isÿ l< nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

Bfha^24& Èkfha§ muKla PCR mÍlaIK 1142la isÿ flreKq njhs fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikafka.

tfiau PCR mÍlaIk isÿ lsÍu f;dard.;a fm!oa.,sl frday,aj, iyfhda.h ,nd.ekSug fi!LH wud;HxYh mshjr f.k ;sfnkjd.

fï w;r fldfrdakd ffjri wdidÈ;hka ixLHd;aul f,i jeäùu;a iu.ska PCR mÍlaIK isÿ lsÍfï lghq;= mq¿,a lsÍug o wud;HxYh mshjr f.k ;sfnkjd.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...