ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 416 දක්වා ඉහළට – අද දිනයේ පමණක් ආසාදිතයන් 48 දෙනෙක්

0 100

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd ffjri wdidÈ;hkaf.a ixLHdj wo^24& rd;S% 9 muK jk úg 416 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh mejiqfõ wo Èkfha§ muKla fldfrdakd wdidÈ;hka 48 fofkla jd¾;d jQ njhs.

bka frda.Ska 11 fofkla ksfrdaOdhkg ,la lr isák nKavdrkdhl udjf;ka yuq jQ njhs rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j wo miajre 715g muK ksl=;a lrk ,o ksfõokfha oelafjkafka.

tu ksfõokhg wkqj wo Èkfha§ o je,sir kdúl yuqod l|jqfrka fldfrdakd wdidokh jQ ;j;a kdúl Nghka 30 fofkl= ;yjqre lrf.k ;sfnkjd.

tfiau je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ isg ksjdvq ,nd ksfjiaj,g f.dia isák kdúl Nghka mia fofkl=go fldfrdakd wdidokh ù we;s njg ;yjqre ù ;sfnkjd.

Tjqka r;;akmqr ysÈ,a,lkao, l=reKE., fmd,a.yfjd,, Wvfmd<” l=reKE., lSkshdfmd<, nÿ,a, .srdÿrefldaÜfÜ my< r;als| m%foaYfhka iy uykqjr oUq,a, w;afndaêjej m%foaYfhka jd¾;d jkjd.

415 jeks wdidÈ;hd f,i jd¾;d jQfha urodk m%foaYfha ldka;djla jk weh frday,a.;j m%;sldr ,nñka isá ldka;djls.

ta wkqj YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hka 416 fokdf.ka 300 fofkla fï jk úg;a frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

tfiau fldfrdakd wdidokh ù isá 109 fofkla fu jk úg mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

fldfrdakd ffjirh je<£u fya;=fjka ñh.sh .Kk y;la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 183 fofkla fldfrdakd njg ielh u; oekg frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...