සති අන්තයේ රට පුරාම ඇඳිරි නීතිය

0 107

we¢ß kS;sh ,sys,a lr ;snQ Èia;s%lal 21g wo^24& rd;S% 8 isg h<s we¢ß kS;sh mkjkq ,enqjd.

tf,i wo h< mkjkq ,enQ we¢ß kS;sh t<efUk 27 jk i÷od fmrjre 5 olajd n,d;aulhs.

miq.shod we¢ß kS;sh iïnkaOfhka ckdêm;s ld¾hd, ksl=;a l< ksfõokhg wkqj wo rd;S% 8 isg t<efUk i÷od fmrjre my olajd ld,h Èjhsk mqrdu we¢ß kS;sh ls%hd;aul njhs.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ……

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...