වෙඩි තැබීමක් හේතුවෙන් වනජීවි නිලධාරියෙකු මියයාමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

0 74

miq.sh 22 jkod jeg,Sula i|yd iyNd.s jQ jkÔú ks,OdÍka msßilg ovhlalrejka úiska t,a, lrk ,o fjä m%ydrfhka tla wfhl= ñhhdfï isoaêhg wod<j w;awvx.=jg .kq ,enQ iellrejka isõ fokd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnkjd.

fudKrd., ufyaia;%d;a wêlrKh fj; wod< iellrejka isõ fokd wo^24& bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej iellrejka uehs ui 05 jk od olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,ihs ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lr we;af;a.

oU.,a, fmd,sia jifï .,Th cd;sl jfkdaoHdkfha jeg,Sï lghq;= i|yd msgjf.dia isá b`.sKshd., jkÔú ks,OdÍka lKavdhulg miq.sh 22 jkod rd;S%  ovhlalrejka úiska fjä m%ydrhla t,a, lrkq ,enqjd.

tu fjä m%ydrfhka b`.sKshd., jkÔú ld¾hd,hg wkqhqla;j fiajh lrkq ,enQ jkÔú ks,Odßjrhl= Ôú;laIhg m;ajQjd.

isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk oU.,a, fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...