පොලිස් පරීක්ෂකට තර්ජනය කළ හිමිනම දැඩි ඇප කොන්දේසි මත මුදා හරියි

0 123

jdßhfmd, fmd,sishg meñK  fmd,sia mÍlaIljrhl=g  ;¾ckh lr l<yldÍ f,i yeisreKq njg fpdaokd ,en wêlrKhg bÈßm;a l< ysñ ku remsh,a ,laI my ne.skajQ YÍr wem folla u; uqodyeÍug  jdßhfmd, jevn,k ufyaia;%d;a O¾u Y%S uk;=x. uy;d ksfhda. wo ^25& ksfhda. lf<ah.

tfukau oeä wem  fldkafoais u; u; ysñku uqodyeÍug kshu l< ufyia;%d;ajrhd  kvqfõ md¾Yjlrejkag n,mEï lsÍfuka j<lsk f,i;a  iEu bßodjlu  jdßhfmd, fmd,sisfha fmkS isák f,i;a ysñkug okajd isáfhah.

miq.shod we;s jq fuu isÿ ùu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isá ysñ ku wo WoEik kS;S{jreka fofofkl= ud¾.fhka fmd,sishg ndrùfuka wk;=rej wêlrKhg bÈßm;a flß‚.

fufia wem kshu jQfha  jdßhfmd, m%foaYfhau mkai,l ysñ kul jQ   jvqf.or idrdkkao ysñhkagh.

ysñku iuÕ isoaêh jQ Èk ^bl=;a 20&  jeksod fmd,sishg meñ‚ mqoa.,hskaf.a  myr§ulg ,lajQ nj lshk fmd,sia mÍlaIljrhd fjkqfjka io.sß nKvdr iy Èiakd úfÊisxy hk kS;S{jreka fmkSisáhy.

io.sß nKvdr uy;d jevn,k ufyaia;%d;ajrhd fj; lreKq olajñka lshd isáfha fmd,sish fuu wjia:dfõ Yla;su;a meñ‚,a,la bÈßm;a fkdlrk neúka ;uka bÈßm;a jk njhs.

fkdfhl=;a udOH u.ska uqody, ùäfhda iy yvmá bÈßm;a lrñka fuu isoaêh ms<sn|j rgu n,disák nj mejiQ kS;S{jrhd ysñkug wem,nd fkdfok  f,io b,a,d isáfhah.

ish  ifydaor ks,Odßfhl= fjkqfjka fmd,sish lghq;= lrk wdldrh ,eÊcd iy.; njo io.sß uy;d mejiSh.

ysñku fjkqfjka m%ioa is,ajd uy;d iy pñ,d È,arelaIs uy;añh fmkS isáhy.

tu kS;S{jreka lshd isáfha fmd,sia mÍlaIljrhdg lsisÿ wdldrhl myr§ula isÿù ke;s nj;a iudc udOH iy ;j;a kd,sldjka lSmhla fuu isoaêh fjk;lg yerjQ njhs.

fmd,sish ;=< l,yldÍ f,i yeisreKq msßi bj;g f.khk ,oafoa fuu ysñku úiska njo kS;S{jreka fmkajd ÿkay.

tfukau  Bfha ^24& jkúg;a fmd,sishg bÈßm;a jk f,i ysñku fj; lsisÿ oekqï§ula fkd;snQ nj;a Wkajykafia iajleue;af;kau fmd,sishg bÈßm;a jQ njo  kS;S{jreka  lSy.

fmd,sia  mÍlaIljrhd fï wjia:dj  jkúg wudrefõ jeà we;s nj;a Tyqf.a /lshdj fírd.ekSug kS;s iyh ,ndf.k we;s nj;a  ysñku fjkqfjka fmkSisá kS;S{ fom, jevn,k ufyaia;%d;ajrhd fj; lreKq olajñka  lshd isáhy.

ish¨‍ lreKq ie,ls,a,g .;a jevn,k ufyaia;%d;ajrhd fuu ksfhda.h ,nd ÿkafkah.

wem ,nd §u i|yd  iafjÉPdfjka fmd,sishg bÈßm;a ùu” NslaIqjla ùu iy rg;=, mj;sk jix.; ;;ajh hk lreKq ie,ls,a,g .;a nj jev n,k ufyaia;%d;ajrhd ksfhda.h ,ndfoñka oekaùh.

fuu kvqj kej; wfma%,a ui 29 Èk leoùug kshñ; w;r fmd,sia mÍlaIljrhdf.a  l%shdl,dmh iïnkaOj wêlrKh fj; fjku lreKq oelaùug kshñ;h.

Source : Lankadeepa.lk

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...