ශ්‍රී ලන්කන් මගී ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම මැයි 15 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

0 92

Y%S ,kalka .=jka iud.u úiska u.S .=jka .uka ;djld,slj w;aysgqùu uehs ui 15 jeksod olajd §¾> lsÍug ;SrKh lr we;s nj ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikjd.

Y%S ,kalka .=jka iud.fï wdh;ksl ikaksfõok wxYh u.ska wo ^25& ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka fldúâ 19 jix.;h jHdma; ù hdu fya;=fjka úúO rgj,a úiska f.da,Sh .=jka .uka cd,h ;=< mkjd we;s ixpdrl iSudjka wLKavj l%shd;aul jk fyhska Y%S ,kalka .=jka iud.ug tys kshñ; u.S .=jka .uka ;djld,slj w;aysgqùu uehs ui 15 jeksod olajd §¾> lsÍug isÿj we;s njhs.

flfia fj;;a; rchg iyh oelaùu i|yd w;HjYH fnfy;a” ffjoH iïm;a” WmlrK fukau w;HjYH fiajd i|yd myiqlï iemhSu fjkqfjka .=jka fiajfha .=jka NdKav m%jdyk fiajd mj;sk f,dal jHdma; cd,h wkqj wLKavj l%shd;aul jk njo tu ksfõokfha oelafjkjd.

tfiau wjYH;d we;s fiiq Y%S ,dxlslhka iu. wLKavj iïnkaO fjñka wjYH úfgl iy wjYH mßÈ úfYaI u.S .=jka .uka Y%S ,kalka .=jka fiajh úiska l%shd;aul lrkq ,nk njo tu ksfõokfha i|yka.

jeäÿr f;dr;=re iy meyeÈ<s lsÍï i|yd u.Skag Tjqkaf.a ixpdrl ksfhdað;hka iïnkaO lr .ekSfuka iy <Õu we;s Y%S,kalka ld¾hd,h fj;ska fukau ¬94117771979 hk ÿrl:k wxlfhka .=jka iud.fï f.da,Sh iïnkaO;d uOHia:dkh weu;Sfuka ,nd.; yels jkjd.

tfiau jeä úia;r i|yd www.srilankan.com hk fjí wvúhg msúiSfuka yelshdj mj;sk njhs Y%S,kalka .=jka iud.u mjikafka.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ’

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...