කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 420 දක්වා ඉහළට

0 97

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^25& oyj,a 12 muK jk úg 420 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg frda.Ska 207 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák w;r ;j;a frda.Ska 116 fofkla iïmQ¾Kfhkau iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd ffjrih wdidokh ùu fya;=fjka furáka jd¾;d jk urK ixLHdj y;la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 247la muK fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njh jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...