කොරෝනා ආසාදිතයින් හත් දෙනෙක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහලින් පිටවයයි

0 85

fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j frday,a.;j isá msßfika iqjh ,enQ frda.Ska y;a fofkl= wo Èkfha§ frday,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

fuu frda.Ska y;a fokd fld<U IDH frdayf,a m%;sldr ,nñka isá mqoa.,hka y;a fofkla njhs jd¾;d jkafka.

ta wkqj fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 116la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...