ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 28 ඉක්මවයි

0 105

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ; jQjkaf.a ixLHdj wo^25& miajre 4.30 muK jk úg 2845859la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka fï jk úg wdidÈ;hka 811687 fofkla mQ¾K iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 197846la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau wfußldfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj fï jk úg 925758la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...