මුව මස් කිලෝ 35ක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 106

;=kqlaldhs” b¨‍mamhslâvjdhs m%foaYfha tlaj isÿ l, fidaÈis fufyhqul§ uqj uia f;d.hla iuÕ mqoa.,fhl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ukakdru fldÜGdY ¥IK u¾Ok tallh iy kdúl yuqodj tlaj fuu fidaÈis fufyhqu wfma%,a 24 jk Èk isÿ lr ;sfnkjd.

tys§ uqj uia lsf,da.%Eï 35l muK m%udKhla w;awvx.=jg .;a mqoa.,hd ika;lfha ;sî fidhd.ekSug  yelshdj ,eî ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a mqoa.,hd ukakdru” b¨‍mamhslâvjdhs m%foaYfha mÈxÑ 44 yeúßÈ wfhl= njg y÷kdf.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellre iy uqj uia iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk lghq;= ukakdru fldÜGdY ¥IK u¾Ok tallh úiska isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...