ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් ලක්ෂ 30කට ලංවෙද්දි මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 2 පසු කරයි

0 94

 

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdjo fï jk úg 29,21,439la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 8,36,978 fofkla mQ¾K iqjh ,nd we;s njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka.

tfiau wdidÈ;hskaf.ka 2,03,289 fofkla wo^26& fmrjre 11 muK jk úg urKhg m;aj ;sfnkjd.

f,dj jeäu fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj fukau jeäu fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdjo jd¾;d jkafka wfußldfjks.

ta wkqj wfußldfjka fldfrdakd wdidÈ;hska 9,60,896la jd¾;d jk w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 54,265la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

b;d,sfhka fldfrdakd wdidÈ; urK 26,384la jd¾;d jk w;r b;d,sfha uq¿ fldfrdakd wdidÈ; uq¿ ixLHdj 1,95,351la jkjd.

wdidÈ;hka 2,23,759la jd¾;d jk iamd[a[h wdidÈ;hska ixLHdj ie,lSfï§ fojk ia:dkfha miqjk w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 22,902la.

m%xYfhka urK 22,614lao tlai;a rdcOdksfhka urK 20,319lao jd¾;d jkjd.

fn,aðhfuka wdidÈ;hka 45,325la jd¾;d jk w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 6,917la.

c¾uksfhka urK 5,877la jd¾;d jk w;r uq¿ wdidÈ;hska ixLHdj 1,56,513la jk w;r brdKfha wdid;È;hska ixLHdj 89,328la jk w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 5,650la jkjd.

fldfrdakd ffjrifha wdrïNh igyka jQ Ökfhka jd¾;d jk urK ixLHdj 4,632la jkjd.

Ökfhka wdidÈ;hska 82827la jd¾;d jk w;r bka 77,394 fofkla mQ¾K iqjh ,nd ;sfnkjd.

tfiau fko¾,ka;fha iy n%iS,fha o urK ixLHdj ydr oyi blaujd ;sfnkjd.

bkaÈhdfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 825la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bkaÈhdfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj fï jk úg 26,496la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...