වැඩි මිලට විකිණීමට සැකසූ මත්පැන් බෝතල් 200ක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

rxð;a rdcmlaI -  yegka

0 111

wêl ñ,lg wf,ú lsßug iqodkï lr ;snq rcfha wkqu; ñ,s,sg¾ 180 u;ameka fnda;,a 200la iu. iellrefjl= yegka fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

yegka fmd,sish mejish f,okaá f;a j;af;a j;= ksjdi fma,shl ksjila ;=< ;sî wod< u;ameka fnda;,a 200 Bfha ^25& Èk miajrefõ w;awvx.=jg .;a njhs.

fldúâ 19 ffjrih me;sr hdfï wjodku;a iu. u;ameka wf,ú ie,a jid oeóu fya;=fjka iellre ñ,s,Sg¾ 180 u;ameka fnda;,a ñ,§f.k we;s njhs jd¾;d jkafka.

tf,i ñ,§ .kq ,enQ u;ameka fnda;,a iellre mÈxÑ ksjig wdikakfha j;= ksjil ldurhl i`.jd ;sìhÈ yegka fmd,sia fldÜGdYfha iqkL wxYfha iqkLfhl=f.a iyh we;sj fmd,sia ks,Odßka úiska fidhd .kq ,enqjd.

ta tu j;=hdfha isÿ l< fidaÈis fufyhqul§hs.

iellre ñ,s,sg¾ 180  u;ameka fnda;,hla re 500$} jeks wêl ñ,lg j;= lïlrejkag wf,ú lr we;s njgo lrk ,o uq,sl mßlaIKj,È fy<sjQ njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre yegka ufyia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsßug kshñ;hs.

You might also like
Comments
Loading...