වැලිසර සිට පැමිණි නාවික හමුදා සෙබළෙකු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂාවක්

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 118

je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ fiajh fldg ksjdvq ,nd jjqkshdj uylÉpfldäh      m%foaYfha ish ksjig meñ‚ kdúl yuqod finf<l= iïnkaOfhka jjqkshdj uyck fi!LH mÍlaIl ks<OdÍka Bfha^25& mÍCId lr ;sfnkjd.

ksjdvq ,nd meñ‚ Èk ;=klg fmr ish ksjig meñ‚ kdúl ks<Odßhd iïnkaOfhka jjqkshdj uyck fi!LH mÍlaIl ks<OdÍka fj; ,o f;dr;=rla u; kdúl ks<Odßhd mÍlaIdjg ,la lr ;sfnkjd.

kdúl ks<Odßhd yd Tyqf.a mjqf,a idudðlhskaf.a fi!LH mÍlaId lsÍu yd fldúâ 19 mÍlaIK fjkqfjka wjYH mgl ,nd .ekSuo tysÈ isÿflßKs.

wod< kdúl ks<OdÍhdg yd Tyqf.a mjqf,a msßia iajhx ksfrdaOdhkh fjkqfjka fhduq lsÍug lghq;= lrk nj uyck fi!LH mÍlaIl ks<OdÍka lshd isáhd.

jjqkshdj uyck fi!LH mÍlaIl ld¾hd,h yd jjqkshdj fi!LH ffjoH wêldß ld¾hd,h kdúl ks<Odßhd iïnkaOfhka miq úmrï isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...