වැලිසර සිට නිවාඩු පැමිණි නාවික භටයන් දෙදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අය ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කෙරේ

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 123

je,sir kdúl yuqod l|jqf¾ fiajh lrñka isg bl=;a 16 iy 20 hk Èkhkays ksjdvq ,ndf.k ksjig meñK isák kdúl yuqod Nghka fofofkl= miq.sh isl=rdod^24& isg Èk 21la iajhx ksfrdaOdhkhg fhduq lsÍug kdj,msáh fmd,sish iy fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,fha ks,OdÍka lghq;= lr ;sfnkjd.

kdj,msáh folskao w¨;a.u m%foaYfha mÈxÑ kdúl yuqod Nghka fofokdf.ka tla kdúl yuqod Ngfhla bl=;a 18 Èk l;r.u m%foaYfha ujf.a ksjfia /£ isá .eìKs ìß|jo kdj,msáh m%foaYfha Tyqf.a ksjig le|jdf.kú;a we;s njgo ;yjqre ù ;sfnkjd.

tu kdúl yuqod Nghka fofokdf.a mjq,a foflau idudðlhka wg fofkl= fuf,i iajhx ksfrdaOdhkhg fhduq lr ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...