කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 467 දක්වා ඉහළට – පස්වරු දෙක වන විට නව ආසාදිතයින් හත් දෙනෙක් වාර්තා වෙයි

0 103

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 467 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wo^26& miajre fol olajd jQ ld,fha§ jd¾;d jQ kj wdidÈ;hska y;a fofkl=o iu.ska.

ta wkqj tu ixLHdfjka fï jk úg wdidÈ;hska 340 fofkla frday,a .;j m%;sldr ,nk w;r frda.Ska 120 fofkla mQ¾K iqjh ,nd frday,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furáka jd¾;d jk  urK ixLHdj y;la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 273 fofkla fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...