ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබියදි මත්පැන් අලෙවිසැලක් කඩා ඇතුළු වූවන්ට හිස් අතින්ම යන්න වෙයි

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 112

fldúâ 19 ffjirh me;sr hdfï wjOdku;a iu. h<s;a ^24& Èk rd;%s 8 isg weÈß ks;sh mkjd ;sìhÈ yegka fmd,sia n, m%foaYhg wh;a ldi,aß m%foaYfha msysá u;ameka wf,úie,la lvd lsishï msßila ^25& Èk uOHu rd;%sfha we;=,a ú we;s nj yegka fmd,sish mjikjd.

ldi,aß c,dY fõ,a,g wdikakfha iy ,xld úÿ,s n,uKav,fha ld¾ñl wNHdi úoHd,hg bÈßmsg iy yegka fkdgkì%Ê m%Odk ud¾.fha u;ameka wf,úie,la ;=<g^25& Èk rd;%s 12 g muK lsishï mqoa.,fhl= úiska tu u;ameka wf,úief,a iú lr ;sfnk wdrlaIs; leurdj fjk;a ÈYdjlg yrjd bÈßmi w`.=¿ od ;snq bì lvd u;ameka wf,úie,g we;=,a ù we;s njhs fmd,sish lshd isáfha.

u;ameka wf,úie, lvk Yíoh u;ameka wf,úie, wi,g msysá ksjdij, mÈxÑlrejkag weiS ta ms<sno ldi,aß c,dY fõ,a, wdikkfha rdcdßfha kshq;= fmd,sish ks,Odßkag iy yegka fmd,sishg oekqïÈfuka miq fmd,sia ks,Odßka tu ia:dkhg hdug m%:u u;ameka wf,úie, lvd we;=,a jQ mqoa.,hd bka m,df.dia ;sfnkjd.

uqyqKq wdjrKh lrf.k u;ameka wf,úie,g we;=,a jq mqoa.,hd  u;ameka wf,úief,a uqo,a ,dÉpqjo újD; lr we;s w;r bka wk;=rej uo fõ,djla u;ameka wf,úief,a /È isg u;ameka ief,ka m,d f.dia we;s njhs fmd,sish mejiqfõ.

tu u;ameka wf,úief,a uqo,a ,dÉpqfõ uqo,a fkd;snqKq nj;a” fmd,sia ks,Odßka iy m%foaYjdiska jydu tu ia:dkhg hdu;a iu. iellreg u;ameka Yd,dfõ ;snq fjk;a lsishï NdKavhla /f.k hdug fkdyels ù we;s njhs isoaêh iïnkaOfhka mßlaIK mj;ajk yegka fmd,sish lshd isáfha.

weÈß ks;sh mkjd ;snq ld,fha ñg m%:u yegka” fkd¾jqâ” fldg., hk k.rj, u;ameka wf,úie,a lvd iellrejka úiska bka u;ameka fnda;,a /f.k f.dia ;snqKs.

ldi,aß m%foaYfha msysá u;ameka wf,úie, lvd we;=,aúu iïnkaOfhka yegka fmd,sish wxY lsysmhla Tiafia mßlaIK isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...