බස්නාහිර සහ පුත්තලමේ ඇඳිරි නීතිය මැයි 4 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

0 105

ckÔú;h h:d ;;a;ajhg m;a lsÍu i|yd we¢ß kS;sh ixfYdaOkh lsÍug ;SrKh lr we;s nj ckdêm;s udOH wxY Bfha^25& miajrefõ ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd isáhd.

flfia fj;;a fld<U” .ïmy” l¿;r iy mq;a;,u Èia;s%lalhkag mkjd we;s we¢ß kS;sh t<efUk uehs ui 04 jk i÷od fmrjre my olajd ;jÿrg;a n,d;aul jkjd.

fiiq Èia;s%lalhka i|yd wfma%,a 27 jk i÷od w¨hu myg bj;a fldg h<s tÈku rd;S% 8g mekfjk w;r th uehs ui 01 jkod olaj tf,iska ls%hd;aul njhs wod< ksfõokh u.ska fmkajd okafka.

tu ksfõokh my;ska oelafõ......

fld<U, .ïmy, l¿;r iy mq;a;,u Èia;%slalj, mkjd we;s we¢ß kS;sh uehs ui 04 i÷od w¿hu 5’00 olajd È.gu l%shd;aulj mj;S.

fiiq ish¨‍ Èia;%slalj, we¢ß kS;sh wfma%,a 27 i÷od w¿hu 5.00g bj;a fldg rd;%S 8’00g h<s mkjkq ,efí.

bka miq uehs 01″ isl=rdod olajd fï Èia;%slalj, we¢ß kS;sh l%shd;aul jkqfha rd;%S 8’00 isg miqod w¿hu 5’00 olajd mu‚.

fld<U” .ïmy” l¿;r iy mq;a;,u Èia;%slalj, rdcH” fm!oa.,sl fowxYfha wdh;k we¢ß kS;sh ;snqK o uehs 04jkod isg újD; fldg mj;ajdf.k hdug yelsjk mßÈ wod< kS;s Í;s ,sys,a lrkq ,efí.

fomd¾;fïka;=” ixia:d” uKav, wd§ rdcH wdh;k fiau fm!oa.,sl wxYfha l¾udka;Yd,d” f.dvke.s,s bÈlsÍï jHdmdr” fiajd ia:dk” t<j¿” ud¨‍ iy is,a,r fjf<|ie,a mj;ajdf.k hdug wjir we;.

fm!oa.,sl wxYfha wdh;k újD; l< hq;= fõ,dj Wfoa 10.00 f,i kshu lr ;sfí’ rdcH” fm!oa.,sl fowxYfha wdh;k m%OdkSka uehs 04 isg ish ld¾hd, iy fiajd ia:dkj, l%shdldß;ajh flfia úh hq;= o hkak ,nk i;sh ;=< ie,iqï l<hq;=h.

fomd¾;fïka;=” ixia:d” uKav, we;=¿ rdcH wdh;kj, fiajhg le|úh hq;af;a uq¿ fiajl ixLHdfjka 1$3la mu‚’ hï wdh;khlska ie,fik fiajh fl;rï w;HdjYH tlla jqj o ta i|yd wjYH wju fiajl ixLHdj muKla le|ùug wdh;k m%OdkSka j.n,d .; hq;=h.

ish¨‍ rdcH wdh;kj, fiajhg jd¾;d fkdlrk ks,OdÍkag ksjfia isg jevlrk f,i kshu flf¾‍.

tla tla wdh;kfha fiajhg jd¾;d l<hq;af;a l=uk fiajlhka o” ksjfia isg jevl<hq;af;a l=uk fiajlhka o hkak wdh;k m%Odkshdf.a wNsu;h wkqj ;SrKh lsÍug ms<sjk.

hï ojil” ld¾h uKav,fhka fiajhg le|jk 1$3l msßi fjkqjg B<. ojfia fjk;a msßila f;dard .ekSug wdh;k m%OdkSkag ksoyi ;sfí.

ffjri jHdma;sh md,kh lsÍu i|yd ckhd wkjYH f,i uydud¾.hg meñŒu iy fjk;a ia:dkj, /iaùu k;r l<hq;=j ;sfí.

.ukd .uk uKav, nia r:j, yd ÿïßh ueÈßj, u.S m%jdykh /lshd i|yd hk tk whg muKla iSud flf¾.

wjYHfhkau fiajhg jd¾;d l< hq;= wh yer fiiq ckhd ksfjiaj, /£ isáh hq;=h.

ljrl= fyda ksjfika neyer hd hq;af;a wdydr iy T!IO jeks w;HdjYH NdKav yd øjH ñ,g .ekSug mu‚.

tjeks NdKav ñ,§ .ekSug ;u m%foaYfha msysá md .ukska f.dia <.d úh yels wdikak;u fjf<| ie, muKla f;dard.; hq;=h.

w;HdjYH ld¾hhka i|yd jqjo ksjfika neyer hdug mqoa.,hkg wjir fokqfha cd;sl ye÷kqïmf;a wjidk wxlh mokï fldg .ksñks.

ta wkqj i÷od ojiaj, neyerhdug bv ,efnkafka wxl 1 fyda 2 cd;sl ye÷kqïmf;a wjidk wxlh f,i we;s whg mu‚.

i;sfha b;sß ojiaj, ksjiska neyer hdug bv ,efnkafka fufiah.

wÕyrejdod ( ye÷kqïmf;a wjidk wxl f,i 3 fyda 4 we;s wh

nodod ( ye÷kqïmf;a wjidk wxl f,i 5 fyda 6 we;s wh

n%yiam;skaod ( ye÷kqïmf;a wjidk wxl f,i 7 fyda 8 we;s wh

isl=rdod ( ye÷kqïmf;a wjidk wxl f,i 9 fyda 0 we;s wh

ld¾hd, újD; fldg mj;ajdf.k hdfï§;a” u.S m%jdykfha§;a” fjf<| ie,aj,;a fldfrdakd md,k fi!LH ks¾foaY wl=rgu ms<smeÈh hq;=h.

úIîc yrKh” uqL wdjrK me<£u iy úáka úg w;a fia§u iy iudc ÿria:;dj mj;ajd .ekSu Bg wh;ah

ljrl= fyda by; i|yka kshuhka lv lrkafkaoehs fmd,Sish iy wdrlaIl yuqod oeä fidaÈisfhka isákq we;.

Èia;%slal w;r .ukd.ukh” /lshd wjYH;d we;=¿ w;HdjYH fiajd i|yd muKla iSud lr we;.

mdi,a” úYajúoHd,” Wmldrl mx;s” fiiq wOHdmk wdh;k iy iskud y,a kej; oekqïfok ;=re jid ;eìh hq;=h.

we¢ß kS;sh ,sys,a lr we;s Èia;%slalhl hï m%foaYhla fyda .ïudkhla fyda wjodkï l,dmhla f,i y÷kd .;fyd;a tlS m%foaYj,g iSudjk mßÈ oji mqrd we¢ß kS;sh mekùug bv we;.

lsishï m%foaYhla yqol,d m%foaYhla f,i kï lr we;akï ljrl=g fyda Bg we;=¿ùu iy bka msgjhdu iïmQ¾Kfhka ;ykï fõ.

ish¨‍ wdldr W;aij” jkaokd” úfkdao pdßld” ieKfl<s” fmryr” /iaùï wdÈh kej; oekqïfok ;=re ;ykï lr we;.

ckhd talrdYSùu ffjri jHdma;sh md,khg ndOdjla neúka wd.ñl W;aij o w;aysgqjk f,i b,a,d isákq ,efí.

fldfrdakd ffjri jHdma;sh wdrïNfha isg ck Ôú;h mj;ajdf.k hkq ms‚i w;HdjYH NdKav yd fiajd wLKavj iemhSug rch y÷kajdÿka l%shdud¾. jvd;a Yla;su;aj bÈßhg;a l%shd;aul lsÍug úêúOdk i,id ;sfí.

fldfrdakd Wjÿfrka ck;dj uqodf.k Tjqkaf.a fi!LH iqrlaIs;;dj iy wNsjDoaêh ie,iSug kï jix.;h uq¿ukskau md,kh l<hq;=h.

wvd, jQ wd¾Ól Ôú;h Bg iu.dój h<s mK .ekaùu wjYHfhkau l<hq;=j ;sfí’ fï wruqKq imqrd.; yelafla ffjrih md,khg ck;djf.a iyfhda.h ,efnkafka kï mu‚.

jix.;fha ìhlrenj f;areïf.k iEuúgu ksfjiaj, /£ isàu;a” ks¾foaYs; fi!LH ms<sfj;a 100] ms<sme§u;a ck;djg Èh yels iyfhda.h nj rch lshd isà.

;udf.a;a” ¥ orejkaf.a;a” cd;sfha;a wdrlaIdj yd wNsjDoaêh m;d ish¨‍ wmyiq;d j.lSfuka bjid isákakehs rch ck;djg wjOdrKh lrhs.

iudcfha hym;g ndOdjk whqßka yeisfrk ljrl=g jqjo mj;sk kS;s hgf;a Wmßu ovqjï muqKqjkq ,efí.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...