ඇඳිරි නීතියෙන් පසු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියාවට යන අයට ලංගමෙන් විධිමත් ක්‍රමයට ප්‍රවාහන පහසුකම්

0 113

fld<U Èia;s%lalfha rdcldÍj,g meñKSug kshñ; rdcH iy fm!oa.,sl wxYhkays fiajl fiaúldjka yg úêu;a l%ufõohla Tiafia m%jdyk myiqlï iemhSu YS% ,xld .ukd.uk uKav,h mshjr f.k ;sfnkjd.

fiajd wdrïN lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk rcfha iy fm!oa.,sl wdh;khka tu wdh;khkays kï” tla tla ud¾.fha .uka lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk fiajl ixLHdj iy wdh;kfha iïnkaëlrK ks,Odßhdf.a f;dr;=re we;=<;a lr Bfï,a mKsúvhla ,nd§u u.ska fiajdj ,nd.ekSu i|yd ,shdmÈxÑ úh yels njhs ,xld .ukd.uk uKav,h mjikafka.

ta  wkqj fj; wfma%,a 28 jk Èkg fmr wod< f;dr;=re we;=<;a Bfï,a mksúvhla ,ndfok fuka YS% ,xld .ukd.uk uKav,h b,a,d isákjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...