දැනට පවතින වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් හෙට සිට

0 100

Èjhsfka oekg mj;sk jeis ;;a;ajfha jeäùula fyg^27& Èk isg n,dfmdfrd;a;= jk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

niakdysr, inr.uqj, uOHu, jhU, ol=Kq, W!j iy W;=re ueo m<d;aj,;a ukakdru, jõkshdj iy ls,sfkdÉÑh Èia;s%lalj,;a ijia ld,fha§ fyda rd;S% ld,fha§ ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka.

tfiau niakdysr iy ol=Kq fjr<nv m%foaYj, WoEik ld,fha§ isyska jeis we;s úh yels njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j wo^26& fmrjre 5’30g ksl=;a l< ksfõokfhaa i|yka.

inr.uqj m<df;;a l¿;r, kqjrt<sh .d,a, iy ud;r Èia;s%lalj,;a we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 50 blaujQ ;rul ;o jeis we;s úh yels njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

.s.=reï iys; jeis we;s jk úg wl=Kq u.ska iy ;djld,sl ;o iq<x u.ska isÿjk wk;=re wju lr .ekSug wjYH mshjr .kakd f,i ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;= ck;djf.ka b,a,d isákjd.

tfiau inr.uqj iy uOHu m,d;aj, we;eï ia:dkj, WoEik ld,fha óÿï iys; ;;a;ajhla n,dfmdfrd;a;= úh yels njo tu ksfõokfha i|yka.

bÈß meh 24l ld,hg Èjhsk jgd jk uqqyqÿ m%foaYfha jeis ;;a;ajh ie,lSfï§ mq;a;,u isg fld<U” .d,a, iy yïnkaf;;g yryd fmd;=ú,a olajd jk uqyqÿ m%foaYj, úfYaIfhkau ijia ld,fha iy rd;S% ld,fha ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reu iys; jeis we;s fõ.

tfiau tu uqyqÿ m%foaYj, we;eï ia:dkj,g ;o jeiso we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

Èjhsk jgd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x ksß;; isg .sksfldK olajd jk ÈYdj,ska yud tk w;r iq<f`.a fõ.h mehg lsf,daóg¾ 20;a 30;a w;r muK w.hla .kakd njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokfha i|yka.

Èjhsk jgd jk uqyqÿ m%foaY idudkH iajNdjfha isg uo jYfhka r¿ úh  yels njhs tu ksfõokfha i|yka jkafka.

.s.=reï iys; jeis we;s jk úg tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ 70;a 80;a olajd ;djld,slj ;o iq<x we;s úh yels w;r túg tu uqyqÿ m%foaY ;djld,slj r¿ úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...