ඇදිරි නිතිය කාලයේදී බලපත්‍රයක් නොමැතිව මත්පැන් වැඩි මිලකට විකිණූ අයෙක් අත්අඩංගුවට

rxc;a rdcmlaI - yegka

0 107

fldúâ 19 ffjirh me;sr hdfï wjOdku;a iu. h,s;a mkjd we;s weÈß ks;sh yuqfõ rcfha wkqu; u;ameka b;d wêl ñ,lg wf,ú lrñka isá iellrefjl= ^24& Èk rd;%sfha n.jka;,dj fmd,sish u.ska ielmsg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

n.jka;,dj fmd,sia jiug wh;a ls,dks f;a j;af;a j;= lïlre ksjdi fma,shl mÈxÑ j;= lïlrefjl= úiska u;ameka fnda;,a wêl ñ,lg wf,ú lrk njg n.jka;,dj fmd,sish fj; ,o f;dr;=rla u; n.jka;,dj fmd,sisfha ks,Odßka úiska Wmdh ÿ;fhl= fhdodf.k iellre w;awvx.=jg f.k we;.

iellre w;awvx.=jg .kakd wjia;dfõ Tyq ika;lfha ;sì ñ,s,sg¾ 750 rcfha wkqu; u;ameka fnda;,a 12 la w;awvx.=jg .;a nj;a” iellre u;ameka fnda;,hla re 4000$} jeks uqo,lg wf,ú lr we;s njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre fmd,sia wem u; uqod yer we;s w;r Tyqg tfrysj yegka ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ ffk;sl mshjr .kakd njhs n.jka;,dj fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...