ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 500 ඉක්මවයි

0 117

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 505la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

wo^26& rd;S% 9 muK jk úg wo Èkhg muKla furáka y÷kdf.k we;s fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 45la.

ta  wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidokh jQ frda.Ska 378 fofofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 120la jk w;r isÿ jQ urK ixLHdj y;la.

fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; ;j;a mqoa.,hka 273 fofkla ffjoH wëCIKh hgf;a miqjk njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...