27 වන සඳුදා දිවයින පුරාම ඇඳිරි නීතිය

0 95

fyg^27& i÷od Èkfha Èjhsk mqrdu we¢ß kS;sh ls%hd;aul lrk nj ckdêm;s udOH wxYh mjikjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka ckdêm;s udOH wxYh lshd isáfha ksjdvq f.dia isgk ;s%úO yuqod ks,OdÍka l|jqre fj; f.kajd .ekSu myiqjk f,i we¢ß kS;sh mkjk njhs.

fï w;r fld<U, .ïmy, l¿;r iy mq;a;,u Èia;s%lal yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal i|yd we¢ß kS;sh 28 jk w`.yrejdod fmrjre 5.00g muK bj;a lr h<s tÈku rd;S% 8.00 mkjkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...