ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලුම සාමාජිකයන්ගේ නිවාඩු නැවත දැනුම්දෙනතුරු අවලංගු කෙරේ

0 86

;s%úO yuqodfõ ish¨u idudðlhkaf.a ksjdvq wj,x.= lr we;s nj wdrCIl wud;HxYh mjikjd.

wdrCIl wud;HxYh jeäÿrg;a lshd isáfha kej; oekqïfok;=re ;s%úO yuqodjg wh;a ks,OdÍ fiiq ks,hskaf.a ksjdvq iy flá ksjdvq wj,x.= l< njhs.

ta wkqj oekg ksjdvq u; isák ks,OdÍka iy fiiq ks,hska läkñka ;uka fiajh lrk l|jqr fj; jd¾;d l< hq;= njhs wdrlaIl wud;HxYh mjikafka.

tfiau wdrlaIl wud;HxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka ksjdvq u; isák ks,OdÍ iy fiiq ks,hska jydu ;uka fiajh lrk l|jqf¾ m%Odkshd fyda j.lsjhq;= ks,Odßfhl= ÿrl:k ud¾.fhka wu;d jeäÿr Wmfoia ,nd.ekSug lghq;= l< hq;= njhs.

Hits: 5

You might also like
Comments
Loading...