ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරස ආසාදිත සංඛ්‍යාව 523ක් දක්වා ඉහළට

0 78

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 523la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta Bfha oskfha jd¾;d jQ wdidÈ;hska 63 fokdo iu.ska.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ frda.Ska 396 fofkla frday,a.; m%;sldr ,nñka isákjd.

tfiau ;j;a frda.Ska 120la muK mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka mqoa.,hka y;a fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; ;j;a mqoa.,hka 273 fofkla frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...