ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් මිලියන තුන ඉක්මවයි

0 107

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj ñ,shk ;=k blaujd ;sfnkjd.

wo^27& miajre fol muK jk úg jd¾;d jk uq¿ wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 30,03,352la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka 8,82,567 fofkla fofkla fï jk úg iqjh ,nd we;s w;r 2,07,094 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

rgla jYfhka .;a l< jeäu fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj iy jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafka wfußldfjks.

fï jk úg wfïßldfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 9,87,322la olajd by< f.dia we;s w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 55,415la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iamd[a[fhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 2,26,629la olajd by< f.dia we;s w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 23,190la  olajd by< f.dia ;sfnkjd.

b;d,sfhka wdidÈ;hka 1,97,675la jd¾;d jk w;r bka 26,644la urKhg m;aj ;sfnkjd.

m%xYfhka jd¾;d jk uq¿ urK ixLHdj 22,856la jk w;r tráka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 1,62,100la.

c¾uksfhka wdidÈ;hska 1,52,840la jd¾;d jk w;r urKhg m;aj we;af;a bka 5,976la ;rï m%udKhls.

tlai;a rdcOdksfhka wdidÈ;hka 1,52,840lao ;=¾lsfhfka wdidÈ;hka 1,10,130 fofklao jd¾;d jkjd.

 

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...