2019 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වෙයි

0 96

wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fha m%;sM, wo^27& miajrefõ ksl=;a flfrk nj úNd. flduidßia ckrd,a ik;a mQð; uy;;d mjikjd.

úNd. flduidßiajrhd jeäÿrg;a lshd isáfha m%;sM, ksl=;a lsÍfuka miqj úNd. fomd¾;fïka;=fõ www.doenets.lk fjí wvúhg msúiSfuka ,nd .; yels njhs.

2019 wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd. miq.sh foieïn¾ ui 2 jeksod isg 12 jeksod olajd meje;s w;r fujr whÿïlrejka 7,17,008 fofkla úNd.hg fmkS isáhd.

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...