සුවය ලැබූ තවත් හය දෙනෙක් පිටව යයි

0 86

fldfrdakd ffjrih wdidokh ù frday,a.;j isá ;j;a yh fofkl= wo Èkfha iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj furg fldfrdakd wdidÈ; jQjkaf.ka iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 126 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tf,i iqjh ,enQ yh fokdf.ka isõ fofkfla je,slkao uQ,sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isá nj;a tla wfhla IDH frdayf,a isá wfhla nj;a wfkla ;eke;a;d uq,af,aßhdj uQ,sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isá wfhla nj;a fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh mjikjd.

flfia fj;;a Bfha^26& uOHu rd;s%fha§ furg fldfrdakd wdidÈ;hka ixLHdj 500 blaujd hkq ,enqjd.

ta wkqj fï jk úg YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hkaf.a uq¿ tl;=j 523la.

Bfha Èkfha muKla jd¾;d jQ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 63la.

bka 53 fofkl=u kdúl Nghka njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...