කොරෝනා ආසාදිතයින් 34 දෙනෙකු තහවුරු වෙයි

0 91

fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg ;yjqre lrk ,o ;j;a frda.Ska 34 fofkl= wo^24& miajre 03’05 muK jk úg jd¾;d jk nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hkaf.a iïmQ¾K ixLHdj 557la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ 424 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

tfiau wo miajre 3 muK jk úg fldfrdakd wdidÈ;j frday,aj, isá msßfika ;j;a yh fofkl= iqjh ,nd msgj f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj iqjh ,enQjkaf.a iïmQ¾K ixLHdj 126la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka furg§ urKhg m;ajQ ixLHdj y;la.

fï w;r fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; mqoa.,hka 295 fofkla Èjhsk mqrd frday,aj, ffjoH wëCIKh hgf;a miqjk njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...